Biznes

Czy adwokat może kłamać?

Adwokat świadcząc usługi prawne, robi sporo czynności związanych z obsługą prawną swoich klientów. Czynnością, która zazwyczaj kojarzy nam się z wykonywaniem zawodu adwokata, jest występowanie jako pełnomocnik w sądzie. Poprzez to adwokat może występować w imieniu swojego petenta przed sądami każdej instancji oraz orzekającymi we wszystkich typach spraw: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, a również gospodarczymi czy penitencjarnymi.

Celem postępowania sądowego jest poznanie faktów sprawy, to znaczy tego, co zaszło bądź dzieje się w rzeczywistości, zjawiska, zdarzenia, określonego stanu rzeczy. Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie zdarzeń albo zachowań, z którymi normy prawne wiążą określone rezultaty prawne. W zgodzie z zasadą prawdy materialnej wszyscy współuczestnicy sprawy muszą składać zeznania prawdziwe, tj. udzielać odpowiedzi o warunkach sprawy zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, bez zatajania posiadanych wiadomości. W swojej naturze instytucja obrony nie oznacza powinności obiektywizmu, natomiast obowiązek podejmowania działań jedynie w interesie reprezentowanej strony. Jednak na podstawie przepisów prawa oraz zasad etyki adwokackiej trzeba stwierdzić, że adwokat nie ma prawa do używania kłamstwa. Takiego prawa nie przypisuje mu jakakolwiek ustawa.

Czy jeśli Petent kłamie adwokat może odstąpić od obrony?

W sytuacji, kiedy adwokat spostrzeże, że jego petent zataja coś w określonej sprawie i w związku z tym ma zamiar okłamać sąd, ma prawo zrezygnować i jednocześnie odmówić obrony takiej osobie. Prawi adwokaci, którzy cenią swoją pracę i chcą zostać w porządku wedle prawa, nieraz postanawiają wykonać taki krok. Niestety w tych czasach sytuacje, w których klienci próbują coś zataić przydarzają się dosyć często. Oczywiście powinnością adwokata jest bronienie winnego, ale przy dochowaniu pewnych zasad. Adwokat w takiej sytuacji dąży do zredukowania kary, a nie całkowitego jej skasowania.

Co grozi adwokatowi za kłamanie?

Adwokat, wykonujący swój zawód, ma prawo do wolności słowa i pisma, natomiast w zakresie prawa i obiektywnej potrzeby. Jeżeli naruszy te granice, ponosi za to odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilną. Nauka a także orzecznictwo zgodnie twierdzą, że obrońca nie powinien mówić nieprawdy w interesie własnego petenta.
Adwokaci podlegają odpowiedzialności karnej za postępowanie sprzeczne z prawem, regułami etyki bądź godności zawodu lub za pogwałcenie swych obowiązków zawodowych.
Rodzaje kary dyscyplinarnych, które może doświadczyć adwokat za szerzenie kłamstwa to:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara finansowa,
  • zawieszenie w obowiązkach zawodowych od trzech miesięcy do pięciu lat,
  • usunięcie z adwokatury.

Wiarygodność wykonywania zawodu adwokata to ogromnie ważny aspekt, dlatego adwokatowi zakazuje się mówić nieprawdy a za pogwałcenie tej reguły może ponieść wysokie konsekwencje.

Źródło: Kancelaria adwokacka z Warszawy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *